ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Наукова проблемна група – це група науковців, які спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми під керівництвом одного із членів цієї групи.
2. До роботи в науковій проблемній групі залучаються особи, які виявили схильність до самостійної творчої науково-дослідної роботи, з метою дослідження конкретно визначеної наукової проблеми.
3. Діяльність наукової проблемної групи пов’язана з напрямком наукових досліджень Східноукраїнського інституту економіки та управління.
4. Діяльність наукових проблемних груп здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних нормативних документів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1. Наукові проблемні групи створюються з метою організації наукової діяльності та залучення осіб до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем, слугують однією з основних форм діяльності наукового товариства.
2. Основні завдання, що ставляться перед науковими групами:
- поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної галузі, впровадження їх в практику;
- розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;
- виховання творчого ставлення до наукового пошуку;
- потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;
- застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації;
- сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів та методів навчання;
- підвищення рівня фахової майстерності;
- сприяння самовираженню особистості студентів у процесі професійної підготовки.

РЕЗУЛЬТАТИ

1. Результати діяльності наукових проблемних груп за підсумками року заслуховуються та обговорюються.
2. Результатом наукової роботи у складі проблемної наукової групи мають бути наукові публікації, заявки на винахід, доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, творчі звіти,участь у олімпіадах та конкурсах наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

   • Актуальні проблеми менеджменту та інноваційного розвитку промислових підприємств
   • Аналіз, моделювання та прогнозування економічної динаміки
   • Дослідження конкурентоспроможності підприємств
   • Ділові комунікації в менеджменті
   • Експортний потенціал регіону
   • Розвиток інноваційного менеджменту і логістики
   • Управління підприємством в умовах кризи
   • Теоретичні та практичні проблеми управління фінансами на рівні суб’єктів господарювання, регіонів та держави
   • Теоретичні засади вивчення світогосподарських зв`язків України з Европейскою спільнотою
   • Комбінаторна оптимізація та метаевристики в економічних моделях
   • Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні
   • Оцінка ефективності ЗЕД господарських суб'єктів
   • Управління підприємством в умовах кризи
   • Сучасні проблеми менеджменту господарських суб’єктів ЗЕД