• Обсяг – до 5 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docх;
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал;
 • Абзац відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

 • прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);
 • посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання (шрифт – курсив);
 • назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст;
 • у тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].
 • використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел»;
 • назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Семченко_С.Т._Тези).

  Наприклад:
   

Семченко С.Т.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст [1, с. 12].

Список використаних джерел:

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: підручник. – 2-ге вид. [перероб. і доп.]. – К.: Вид-во КНЕУ, 2004. – 468 с.