Порядок подання та правила оформлення статті в науковий журнал.

Для публікації в науковому журналі Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Заповнити реєстраційну форму для публікації.

2. Оформити статтю згідно з правилами оформлення та надіслати для публікації на електронну адресу редакції:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

3. Після прийняття статті до друку необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату публікаційного внеску.

Правила оформлення статей

Формат аркуша  A4, орієнтація - книжкова
Поля  верхнє і нижнє 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см
Основний шрифт Times New Roman
Arial і Courier New для фрагментів тексту
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Дозволяється використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які  мають допоміжне (другорядне) значення
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів

увімкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Рисунки і таблиці допускаються і вставлені в текст, окремими файлами на альбомних сторінках
не приймаються. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менший ніж розмір шрифту основного тексту 
Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний список у кінці тексту.
Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається
Обсяг від 10 до 20 сторінок включно

У статті повинні міститися (з виділенням у тексті) такі елементи:
- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
- Формулювання цілей статті (постановка завдання);
- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
- Список літератури (оформляється за новими вимогами, опублікованими в Бюлетені ВАК України, № 3, 2008);

Редакція приймає матеріали, збережені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx).
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Іванов Д.Т.).

Відповідальність за зміст матеріалу несе автор.
Статті не підлягають додатковому редагуванню, тому вони повинні бути перевірені перед відправкою.
При грубих порушеннях правил оформлення стаття не публікується і публікаційний внесок не повертається.

Процес рецензування статей
Стаття розглядається одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог). Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень: • Опублікувати як є; • Опублікувати з незначними змінами; • Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни); • Відмовити (якщо потрібна значна переробка, але автор може подати доопрацьований матеріал повторно); • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

Приклад оформлення статті

УДК 336.543.23

Іванов Іван Іванович
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Петрова Оксана Олександрівна
аспірант кафедри фінансів і кредиту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ivanov Ivan Ivanovich
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Finance and Credit
Kyiv National University named after Taras Shevchenko

Petrova Oksana Oleksandrivna
Postgraduate Student Finance and Credit
Kyiv National University named after Taras Shevchenko

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ 

ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND ITS TRENDS

Анотація. Текст, текст, текст, текст, текст. (5-7 речень)
Ключові слова: текст, текст, текст, текст, текст.

Summary. Текст, текст, текст, текст, текст. (5-7 sentences)
Key words: текст, текст, текст, текст, текст.

Постановка проблеми. Визначальним фактором у формуванні кадрової політики є державна кадрова політика. Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільного життя України, потреба в забезпеченні сталого розвитку вимагають від українського суспільства і держави в цілому нових підходів і методів, щодо формування і розвитку кадрового потенціалу [1, c. 10].
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в ... .
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.

Література:

1 . Олуйко В. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток : монографія. Київ, 2001. 221 с.